ఏపీపీఎస్సీ > గ్రూప్స్‌ మెటీరియ‌ల్‌ > ఎకానమీ > డౌన్‌లోడ్స్‌

భారతదేశ ఆర్థికాభివృద్థి

సమస్యలు - సవాళ్లు భూసంస్కరణలు
భూసంస్కరణలు చట్టాలు - మొదటి దశ (1948-73) ఆంగ్లేయుల పాలన నాటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
స్వతంత్ర భారత పారిశ్రామిక విధానాలు మొగలాయి యుగం
మధ్యయుగ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 1 మధ్యయుగ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 2
రెండో హరిత విప్లవం సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ
కాకతీయ యుగం అభివృద్ధి ప్రణాళికలు - స్వతంత్ర భారత దేశం - I
అభివృద్ధి ప్రణాళికలు - స్వతంత్ర భారత దేశం - II

ఇండియన్ ఎకానమీ

హరిత జాతీయ రహదారుల విధానం - 2016 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
ఆర్థికాభివృద్ధి భూసేకరణ చట్టం
జనాభా - వలసలు సుస్థిర అభివృద్ధి (Sustainable Development)
ఇండియన్ ఎకానమీ - 1 ఇండియన్ ఎకానమీ - 2
ఇండియన్ ఎకానమీ - 3 ఇండియన్ ఎకానమీ - 4

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 1 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 2
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 3 పరిశ్రమలు
పారిశ్రామిక రంగం - సేవలు ఆదాయం - అభివృద్ధి సమస్యలు