ఏపీపీఎస్సీ > గ్రూప్స్‌ మెటీరియ‌ల్‌ > ఎకానమీ > డౌన్‌లోడ్స్‌

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ

మధ్యయుగ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 1 మధ్యయుగ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 2
కాకతీయ యుగం మొగలాయి యుగం
ఆంగ్లేయుల పాలన నాటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వతంత్ర భారత పారిశ్రామిక విధానాలు
అభివృద్ధి ప్రణాళికలు - స్వతంత్ర భారత దేశం - 1 అభివృద్ధి ప్రణాళికలు - స్వతంత్ర భారత దేశం - 2
సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ ఆర్థికాభివృద్ధి
సుస్థిర అభివృద్ధి (Sustainable Development) పారిశ్రామిక రంగం - సేవలు
పరిశ్రమలు రెండో హరిత విప్లవం
ఆదాయం - అభివృద్ధి సమస్యలు హరిత జాతీయ రహదారుల విధానం - 2016
జనాభా - వలసలు భూసంస్కరణలు
భూసంస్కరణలు చట్టాలు - మొదటి దశ (1948-73) భూసేకరణ చట్టం
సమస్యలు - సవాళ్లు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 1
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 2 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 3
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 4 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 5
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 6 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 7
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 8 భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 9
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ - 10