ఏపీపీఎస్సీ > గ్రూప్స్‌ మెటీరియ‌ల్‌ > పాలిటీ > డౌన్‌లోడ్స్‌

ఇండియన్ పాలిటీ

భారత రాజ్యాంగ పరాణామ క్రమం - 1 సుప్రీంకోర్టు అధికారాలు - 1
భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక, ప్రాథమిక హక్కులు - 1 భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక, ప్రాథమిక హక్కులు - 2
ప్రాథమిక హక్కులు - వర్గీకరణ ప్రాథమిక హక్కులు - సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు - 1
సుప్రీంకోర్టు అథికారాలు - 2 సుప్రీంకోర్టు అథికారాలు - 3
ప్రాథమిక హక్కులు - సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు - 2 ప్రాథమాక విధులు
న్యాయసమీక్ష భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం
రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ప్రాథమిక హక్కులు- సమానత్వపు హక్కు
ప్రాథమిక హక్కులు - స్వేచ్ఛ హక్కు మత స్వాతంత్రపు హక్కు, సాంస్కృతిక విద్యా హక్కులు
పౌరసత్వం - ప్రాథమిక హక్కులు ఆదేశిక సూత్రాలు
భారత రాష్ట్రపతి భారత పార్లమెంట్ - 1
73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాల వివరణ భారత న్యాయ వ్యవస్థ
73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు సమాఖ్య వ్యవస్థ : కేంద్ర రాష్ట్ర సంబందాలు
భారత రాష్ట్రపతి - అధికారాలు భారత పార్లమెంట్ - 2
భారత ప్రధాన మంత్రి పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ
భారత రాజ్యాంగ పరాణామ క్రమం - 2 రాజ్యాంగం - ఎస్సీ, ఎస్టీలు, మైనారిటీలు, స్త్రీలు
షెడ్యూల్డ్ కులాలు - సంక్షేమ పథకాలు భారత రాజ్యాంగంలోని సమాఖ్య లక్షణాలు - పరిశీలన
భారత రాజ్యాంగ అభివృద్ధి (1858-1947) - 1 స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థలు
భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ - రాజ్యాంగం కేంద్ర - రాష్ట్ర సంబంధాలు
ఇండియన్ పాలిటీ - 1 ఇండియన్ పాలిటీ - 2
ఇండియన్ పాలిటీ - 3 ఇండియన్ పాలిటీ - 4
భారత రాజ్యాంగ అభివృద్ధి (1858-1947) - 2 భార‌త‌దేశంలో న్యాయ స‌మీక్షాధికారం, ప‌రిశీల‌న‌
గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు భార‌త‌దేశంలో స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థలు
రాజ్యాంగ సవరణ ప్రక్రియ స్థానిక సంస్థలు
స్థానిక స్వపరిపాలన