కథనాలు

ఏపీ టెట్ Info.
  • Notification
  • Information Builletin
  • Website

  • పేపర్ - I సిలబస్‌
  • Syllabus

  • పేపర్ - II సిలబస్‌
  • Syllabus

  • ఆన్‌లైన్ ప‌రీక్షలు
  • ఏపీ టెట్ పేపర్ - 1 ఆన్‌లైన్ ప‌రీక్ష - 2  • APTET : 2017-18 Exam Download HallTicket