పేప‌ర్ - 2 > గణితం

కంటెంట్

బహుపది పరిమాణం - బహుపదుల విలువ కనుక్కోవడం

 • బిట్ బ్యాంక్
 • దత్తాంశ అనువర్తనాలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • సంఖ్యావ్యవస్థ - 2

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • సంఖ్యావ్యవస్థ - 1

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • త్రికోణమితి

 • బిట్ బ్యాంక్
 • రేఖాగణితం (Geometry)

 • బిట్ బ్యాంక్
 • బీజగణితం - ప్రత్యేక లబ్ధాలు - 2

 • బిట్ బ్యాంక్
 • బీజగణితం - ప్రత్యేక లబ్ధాలు - 1

 • బిట్ బ్యాంక్
 • కారణాంక విభజన

 • బిట్ బ్యాంక్
 • దత్తాంశ నిర్వహణ, ఘాతాంకాలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • భిన్నాలు, దశాంశ భిన్నాలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • పెడగోజీ

  గణితశాస్త్ర అర్థం, స్వభావం

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత బోధనా ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు, విలువలు

 • డౌన్‌లోడ్
 • గణిత బోధనలో గల సాంకేతిక విధానాలు

 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత ఉపాధ్యాయుడు

 • బిట్ బ్యాంక్
 • వినియోగం లేదా అనుప్రయుక్తం

 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణితశాస్త్ర విద్యాప్రణాళిక, గణిత పాఠ్యపుస్తకాలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • బోధనా ప్రణాళిక (Instructional Planning)

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • పాండిత్య సాధన నికష నిర్మాణం, నిర్వహణ, విశ్లేషణ

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత బోధనా పద్ధతులు - 2

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత బోధనా పద్ధతులు - 1

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణితశాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు, విలువలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • వనరుల వినియోగం

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణితం, గణిత స్వభావం - 2

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణితం, గణిత స్వభావం - 1

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత బోధనా ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు, విలువలు

 • మౌలికాంశాలు
 • |
 • బిట్ బ్యాంక్
 • వినియోగం లేదా అనుప్రయుక్తం

 • బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత విద్యా ప్రణాళిక

 • బిట్ బ్యాంక్