పేదరికం

మూలధన మార్కెట్ - సెబీ

వాణిజ్య బ్యాంకులు

సహజ వనరులు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై బ్రిటిష్ పాలనా ప్రభావం

స్వాతంత్య్రానంతరం వ్యవసాయరంగం

పేదరికం

సహజ వనరులు

జనాభా

జాతీయాదాయం

పారిశ్రామిక రంగం - సేవలు

పారిశ్రామిక రంగం - ఆర్థిక సంస్కరణలు

స్వాతంత్ర్యానంతరం వ్యవసాయరంగం

అర్థశాస్త్రం మౌలికాంశాలు - ప్రణాళిక‌లు

భారతదేశ ఆర్థికవ్యవస్థ

భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం

భారత ఆర్థిక వ్యసవ్థలో సమస్యలు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం - లక్షణాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ సంస్కరణలు - అమలు విధానం

జాతీయాదాయం

జాతీయాదాయం - లెక్కించే పద్ధతులు

ప్రణాళికలు - విజయాలు, అపజయాలు

ఆర్థిక ప్రణాళికలు

రిజర్వ్ బ్యాంక్

గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు

వ్యవసాయం

పేదరికం - నిరుద్యోగం

ద్రవ్యం

బడ్జెట్

రాబడి - వ్యయం

బ్యాంకులు