గ్రామీణ సమాజంలో అణగారిన వర్గాలు లేదా నిర్లక్ష్యానికి గురైన వర్గాలు