ప్రత్యేక కథనాలు‌


Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at or near "and" LINE 1: ...id from ee_topics_tbl where ee_topic_section_id = and ee_top... ^ in /var/www/html/eenadupratibha/Jobs/index.php on line 155

    Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at or near "and" LINE 1: ...id from ee_topics_tbl where ee_topic_section_id = and ee_top... ^ in /var/www/html/eenadupratibha/Jobs/index.php on line 188
మరిన్ని

పాత ప్రశ్నపత్రాలు


Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at or near "and" LINE 1: ... spcat_sect_id = ee_spl_sect_id where ee_sect_id= and ee_cat... ^ in /var/www/html/eenadupratibha/Jobs/index.php on line 225

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు


Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at or near "and" LINE 1: ... spcat_sect_id = ee_spl_sect_id where ee_sect_id= and ee_cat... ^ in /var/www/html/eenadupratibha/Jobs/index.php on line 267

పరీక్ష సమాచారం


Warning: PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 ERROR: syntax error at or near "and" LINE 1: ...id from ee_topics_tbl where ee_topic_section_id = and ee_top... ^ in /var/www/html/eenadupratibha/Jobs/index.php on line 323